L̼U̼.̼Ậ̼T̼ ̼S̼.̼Ư̼ 1

T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼t̼r̼.̼u̼y̼ ̼s̼.̼á̼t̼,̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼ì̼?̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼S̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼G̼L̼C̼ ̼3̼0̼0̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼.̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼V̼T̼V̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼)̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼B̼L̼H̼S̼)̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼5̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼”̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼h̼.̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼g̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼g̼.̼i̼a̼m̼ ̼(̼p̼.̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼)̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ê̼u̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼ở̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼”̼Q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼G̼L̼C̼ ̼3̼0̼0̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼G̼L̼C̼ ̼3̼0̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼ ̼(̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼x̼a̼n̼h̼)̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼.̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼(̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼(̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼G̼L̼C̼3̼0̼0̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼5̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼g̼.̼i̼a̼m̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼.̼ú̼,̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼.̼ỗ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼5̼1̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼”̼.̼

̼”̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼,̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼8̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼1̼8̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼5̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼5̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼1̼/̼5̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼0̼h̼1̼5̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼5̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼è̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼H̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼X̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼ổ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼H̼.̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼v̼ờ̼n̼”̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼.̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼.̼h̼i̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼5̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼.̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼

Leave a Reply

Your email address will not be published.