T̼Ậ̼T̼ ̼N̼G̼U̼Y̼Ề̼N̼ 2

T̼ạ̼o̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼4̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼“̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼i̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼.̼
C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼.̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ơ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼á̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼.

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼r̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼e̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼u̼ề̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼(̼6̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼m̼ờ̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼q̼u̼ệ̼t̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼

n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼“̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼u̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼.̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼

t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼g̼h̼ẹ̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼“̼h̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼”̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼b̼é̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

̼T̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼
n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼p̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼k̼h̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼á̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼L̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼
q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼ ̼“̼C̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼A̼i̼ ̼d̼è̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ă̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ặ̼t̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼g̼h̼é̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼h̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼o̼n̼ ̼(̼5̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼ ̼D̼ạ̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼
c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼”̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼b̼á̼c̼h̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼.̼
…̼ ̼B̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼“̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼6̼0̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼3̼0̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

B̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼o̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼

ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼“̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼e̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼P̼C̼4̼5̼)̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼“̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼Đ̼&̼X̼H̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼o̼n̼ ̼(̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼

g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼?̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼”̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼a̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼8̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼i̼ ̼b̼à̼y̼:̼ ̼“̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼o̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼S̼ỡ̼ ̼d̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ù̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼ỗ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼

n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼”̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼h̼ụ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼
t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

A̼n̼h̼ ̼L̼.̼T̼ ̼(̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼u̼ỗ̼m̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ụ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼c̼a̼y̼ ̼c̼ú̼”̼ ̼v̼ố̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼”̼.̼

̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼“̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼,̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ề̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼D̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼.̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼P̼C̼4̼5̼)̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼.̼ ̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼m̼.̼t̼i̼n̼m̼o̼i̼.̼v̼n̼/̼c̼u̼o̼c̼-̼d̼o̼i̼-̼c̼u̼a̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼o̼n̼g̼-̼k̼h̼u̼y̼e̼t̼-̼t̼a̼t̼-̼b̼i̼-̼s̼a̼t̼-̼h̼a̼i̼-̼c̼a̼t̼-̼m̼a̼t̼-̼c̼u̼a̼-̼q̼u̼y̼-̼0̼1̼1̼3̼0̼9̼8̼6̼2̼.̼h̼t̼m̼l̼

Leave a Reply

Your email address will not be published.